Close

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. |       DEFINITIES

Luckt: Luckt BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 09158492.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Luckt een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen de opdrachtgever en Luckt.

Werkzaamheden: de ter zake van de overeenkomst door Luckt te verrichten diensten met betrekking tot onder meer het uitvoeren van en leidinggeven aan projecten, adviesverlening, projectbegeleiding en management.

Honorarium: de vergoeding die Luckt toekomt voor diens werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst, daaronder niet begrepen alle in verband met de uitvoering van de overeenkomst te maken extra kosten.

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.


ARTIKEL 2. |       ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de opdrachtgever en Luckt.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Luckt, derden dienen te worden betrokken.De algemene voorwaarden van de opdrachtgever maken uitsluitend deel uit van de overeenkomst indien de toepasselijkheid (van een deel) daarvan uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien in zulks geval het bepaalde in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever strijdig is met het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in een door partijen schriftelijk opgemaakte overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de desbetreffende overeenkomst.Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |       AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld, is elke aanbod van Luckt vrijblijvend.Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden Luckt niet.Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Luckt uitgebrachte offerte door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard. Indien uit de offerte blijkt dat voor totstandkoming van de overeenkomst ondertekening door de opdrachtgever is vereist, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de ondertekende offerte in het bezit van Luckt is gesteld.Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, verplicht een samengesteld aanbod Luckt niet tot de uitvoering van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven honorarium.Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Luckt, komt de overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Luckt de afwijkende aanvaarding schriftelijk accordeert.

ARTIKEL 4. |       INHOUD EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt beheerst door het bepaalde in hetgeen tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, het bepaalde in deze algemene voorwaarden en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.3, de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Het laatste geldt slechts indien luckt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet uitdrukkelijk van de hand heeft gewezen.Luckt geeft naar beste inzicht en vermogen uitvoering aan de overeenkomst. Luckt verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Luckt staat niet in voor de resultaten die de opdrachtgever, of derden ten wiens behoeve de opdrachtgever Luckt heeft ingeschakeld, met het verlenen van de opdracht beoogden te behalen.De opdrachtgever is steeds gehouden Luckt alle informatie, waaronder documenten en overige gegevens te verschaffen die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn. De opdrachtgever staat er voor in deze informatie volledig en tijdig wordt verstrekt. Indien ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden een samenwerking met de opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden is overeengekomen, staat de opdrachtgever ervoor in dat deze samenwerking, door welke oorzaak dan ook, niet zal worden belemmerd.

Luckt is gerechtigd de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit lid 3 niet nakomt. Alle in verband met de opschorting van de overeenkomst geleden schade, waaronder door Luckt aannemelijk te maken bezettingsverlies komen voor rekening van de opdrachtgever.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, verschaft de opdrachtgever Luckt op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met internetaansluiting en overige voorzieningen die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Alle extra te maken kosten in verband met het door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de hier bedoelde faciliteiten komen voor zijn rekening.

Indien voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is vastgesteld, betreft dit nimmer een fatale termijn. In geval van overschrijding van de vastgestelde termijn dient de opdrachtgever Luckt schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Luckt een redelijke termijn wordt gegeven om de werkzaamheden alsnog te voltooien.De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2, Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 5. |       MEERWERK

Indien Luckt op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, zullen deze werkzaamheden door de opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Luckt. Luckt is nimmer verplicht om met een verzoek als bedoeld in de vorige zin in te stemmen. Indien Luckt met een dergelijk verzoek instemt, kan hij verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.De opdrachtgever aanvaardt dat door de extra werkzaamheden als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verplichtingen van de opdrachtgever en Luckt kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst meerwerk voordoet, biedt voor de opdrachtgever nimmer een grond de overeenkomst te beëindigen.Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Luckt de opdrachtgever zoveel mogelijk schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden als bedoeld in lid 1.

ARTIKEL 6. |       EINDE VAN DE OVEREENKOMST, OPSCHORTING EN ONTBINDING

De overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid of, indien de overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, na het verstrijken van deze duur.In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever heeft Luckt recht op vergoeding van alle door hem, in verband met de annulering, geleden directe en indirecte schade.Luckt is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of – indien de omstandigheden dit rechtvaardigen – de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Luckt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Luckt gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.Voorts is Luckt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Luckt op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.Indien Luckt de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 7. |       OVERMACHT

Luckt is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.In aanvulling op het bepaalde in lid 1 wordt onder overmacht eveneens verstaan de omstandigheid dat Luckt door ziekte van een persoon met het oog op wie (een gedeelte van) de opdracht is verleend, of als gevolg van andere omstandigheden niet in staat is de overeenkomst – al dan niet tijdelijk – verder uit te voeren en Luckt er niet in is geslaagd een geschikte vervanger voor te dragen.Voor reeds geleverde prestaties is de opdrachtgever, ook in geval van overmacht, de overeengekomen vergoeding verschuldigd, tenzij aan deze prestaties geen zelfstandige waarde toekomt.

ARTIKEL 8. |       HONORARIUM EN BETALINGSVOORWAARDEN

Indien partijen geen vast honorarium overeenkomen, wordt het honorarium berekend op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt in dat geval berekend volgens het – op het moment van totstandkoming van de overeenkomst – gebruikelijke uurtarief van Luckt, tenzij uitdrukkelijk een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn alle door Luckt vermelde bedragen exclusief btw.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het honorarium exclusief door Luckt in verband met de uitvoering van de overeenkomst te maken extra kosten. Luckt is gerechtigd de in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, welke niet reeds op grond van het in artikel 3.5 bedoelde offerte zijn verschuldigd, afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen.Klachten met betrekking tot de door Luckt uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever nimmer op.Alle betalingen dienen te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op de door Luckt voorgeschreven wijze.Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke handelsrente wordt berekend, eindigt op de dag dat de volledige openstaande betaling is voldaan.Betalingen strekken in de eerste plaats tot vermindering van de kosten, vervolgens tot vermindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens de Wet Incassokosten 2012.

Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijfsvoering beëindigt of door een derde wordt overgenomen, zijn alle op hem rustende vorderingen terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. |       AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de zijde van Luckt, draagt hij geen aansprakelijkheid voor enige schade, geleden door de opdrachtgever, dan wel door derden ten wiens behoeve de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De opdrachtgever vrijwaart Luckt van alle aanspraken van derden.Luckt is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Luckt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Luckt toegerekend kunnen worden en;redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van Luckt in ieder geval beperkt tot het bedrag dat over de periode van de laatste twee maanden van de opdrachtuitvoering, door Luckt, aan de opdrachtgever als honorarium in rekening is gebracht.Nimmer zal de aansprakelijkheid van Luckt meer belopen dan het bedrag dat de door Luckt afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle verweren en vorderingen jegens Luckt één jaar.

ARIKEL 10. |       GEHEIMHOUDING

Tenzij de opdrachtgever hiervoor toestemming geeft, of indien de aard of de strekking van de verrichtte werkzaamheden zich tegen toepassing verzet, zal Luckt alle informatie die rechtstreeks verband houdt met de onderneming of organisatie van de opdrachtgever, dan wel van degene ten wiens behoeve de opdrachtgever Luckt heeft ingeschakeld, geheimhouden.De opdrachtgever is gehouden alle kennis, kunde en documentatie die door Luckt bij de uitvoering van de overeenkomst is ingebracht en die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, geheim te houden voor zover uit de strekking van de overeenkomst niet anders voortvloeit.Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de wederpartij is gemeld of indien dit uit de strekking van de informatie voortvloeit.De vorige leden zijn niet van toepassing indien een wettelijk voorschrift één der partijen verplicht tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde informatie.Partijen zijn gehouden de verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

ARTIKEL 11. |     INTELLECTUELE EIGENDOM

Luckt behoudt zich alle rechten voor die voortvloeien uit de Auteurswet en overige regelingen met betrekking tot intellectuele eigendom.De opdrachtgever is slechts bevoegd alle door Luckt verstrekte stukken en overige informatie, zoals rapporten, adviezen en werkwijzen te (doen) gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Het is de opdrachtgever verboden deze stukken en informatie te (doen) vermenigvuldigen en/of voor commerciële doeleinden te (doen) gebruiken anders dan waarin de strekking van de overeenkomst voorziet.Het is de opdrachtgever verboden de in lid 2 bedoelde stukken en overige informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luckt openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, tenzij uit de aard van de overeenkomst, stukken of overige informatie anders voortvloeit.Luckt behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie omtrent de onderneming of organisatie van de opdrachtgever, dan wel van derden ten wiens behoeve de opdrachtgever Luckt heeft ingeschakeld, ter kennis van andere derden wordt gebracht.

ARTIKEL 12. |     WERVINGSVERBOD

Het is opdrachtgever niet toegestaan om, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen een periode van één (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst, personen die namens Luckt betrokken zijn bij de uitvoering van de Werkzaamheden, direct of indirect, in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten dan wel daarover met genoemde personen te onderhandelen, tenzij Luckt hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven.Luckt kan aan de in lid 1 bedoelde toestemming redelijke voorwaarden verbinden.In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 verbeurt opdrachtgever een contractuele boete gelijk aan één (1) bruto jaarsalaris van de betreffende persoon die namens Luckt betrokken is bij de uitvoering van de Werkzaamheden. Luckt behoudt evenwel het recht om vergoeding van de daadwerkelijk geleden te eisen alsmede beëindiging van een voortdurende of herhaalde overtreding van lid 1.

ARTIKEL 13. |     SLOTBEPALINGEN                       

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.Uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Luckt is bevoegd van geschillen kennis te nemen.Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 09158492.