Close

GeLuckte Projecten

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Combinatie Jeugdzorg

In Nederland hebben 135.000 jongeren tussen de 15 en 27 jaar geen werk, opleiding of uitkering (CBS, 2013), dat is 5,4 procent van deze leeftijdscategorie. Deze jongeren zijn momenteel buiten beeld van de instanties, UWV en gemeenten. Uit aanvullende cijfers van de gemeente Eindhoven blijkt dat een grote groep jongeren bredere problematiek ervaart en concrete ondersteuning nodig heeft om de draad, met een perspectief een regulier bestaan, niet kwijt te raken.

Vanuit de Innovatiesessies Sociaal Domein in regio Zuid, geïnitieerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en KING, is een initiatief ontstaan tussen Gemeente Eindhoven, Dynamo Jeugdwerk en Coöperatie Slimmer Leven om een Sociale Investeringsmaatschappij (SIM) in het leven te roepen.

Het doel van de SIM is dat jongeren een positief toekomstperspectief voor zichzelf ontwerpen, waar we als samenleving met elkaar in investeren – vanuit het idee dat de investering zich terugbetaalt in maatschappelijk rendement (gelukkigere burgers, minder overlast, minder beroep op uitkeringen en andere gemeentelijke toeslagen, stabielere gezinssituatie, etc.). De hindernissen die genomen moeten worden en kansen die ertoe leiden om dit toekomstperspectief te realiseren worden in kaart gebracht door de jongere zelf, met ondersteuning van een ‘mentor’. Vervolgens wordt dit toekomstplan met behulp van een omvangrijk netwerk (burgers, bedrijfsleven, wetenschap, overheid, maatschappelijke middenveld en financiers) concreet handen en voeten gegeven, binnen een bepaald tijdspad. De regie hiervan ligt bij de jongere zelf.

In de rol van projectleider heeft Luckt de samenwerking van de partijen gefaciliteerd, waarbij gestart is door middel van ‘learning by doing’. Dat wil zeggen: door te leren van concrete cases en pitches en daarop voort te bouwen. Ook zijn de financieringsvormen door middel van Social Impact Bond met onder meer de gemeente en banken verkend.