Close

GGzE

Portfolio

GGzE

De Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) broedt met diverse partners op manieren om de zorg beter en slimmer te maken. Dit gebeurt onder andere binnen het eLab; het ecosysteem voor innovatie binnen GGzE. Het is ontstaan vanuit de wens om een heel nieuw zorgsysteem in te richten waarin de cliënt écht centraal staat en zelf regie kan nemen over het eigen herstelproces en samen met cliënten, behandelaren en ontwikkelaars in co-creatie wordt gewerkt aan nieuwe eHealth toepassingen voor de geestelijke gezondheidszorg. Luckt versterkt met haar projectleiders het innovatieteam van GGzE en is verantwoordelijk voor verschillende projecten van VR en eHealthtoepassingen tot procesmatig in kaart brengen van zorgpaden en doorontwikkeling van de Hulpkaart.

De Hulpkaart

Even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. Sommige burgers hebben hierop een verhoogd risico. Door dementie, een verslaving, een verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Om deze mensen snel de hulp of zorg te kunnen bieden die zij op dat moment nodig hebben, is er de Hulpkaart. De Hulpkaart is, als afgeleide van de Crisiskaart, een concept met veel potentie, maar vraagt nog verdere ontwikkeling om goed aan te sluiten bij de behoefte van de gebruikers. De Hulpkaart is landelijk in ontwikkeling met uiteindelijk doel dat de Hulpkaart voor iedere burger die er baat bij heeft, beschikbaar gaat komen. GGzE zet zich hier als één van de regionale koplopers voor in samen met ketenpartners. Binnen dit project brengt Luckt expertise in op het gebied van duurzame implementatie als product- en procesontwikkeling om de Hulpkaart door te ontwikkelen tot een geschikt, haalbaar en duurzaam inzetbaar product.

Welshop

De start-up Welshop maakt het mogelijk voor iedereen om aan de slag te gaan met mentale groei door een aantal interessante online producten te bieden. Door zelf producten te selecteren en aan te schaffen kan men nu zelf (mee) bepalen wat de beste aanpak is voor de eigen mentale groei of herstel. Welshop breidt, met financiële steun van zorgverzekeraar CZ, haar webwinkel voor online hulp bij psychische klachten verder uit. Via Welshop kunnen verzekerden van CZ in heel Nederland direct toegang krijgen tot online hulp bij psychische problemen. Zij komen niet op een wachtlijst, maar worden direct geholpen door een aanbieder van hun keuze. Luckt verzorgde in de eerste fase de business development van Welshop, door zowel in de zorgsector als daarbuiten samenwerkingspartners en klanten te identificeren en aan te sluiten bij het initiatief. In de nieuwe fase ondersteunt Luckt het Welshop team met accountmanagement gedurende de Proof-of-Concept fase.

Health Innovation School Brabant

De Health Innovation School (HIS) is een gezamenlijk initiatief van de Radboudumc REshape Center in Nijmegen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport in Den Haag. Het doel van de HIS is het bevorderen van samenwerking op het gebied van (systeem)innovatie in de zorg en welzijn. Health Innovation School Brabant opende in januari 2020 haar deuren als eerste provinciale editie, in een nieuwe samenwerking met Provincie Noord Brabant. In lijn met voorgaande edities is er een hoofdthema, namelijk het oplossen van de verschillende en gecompliceerde arbeidsproblematieken binnen de zorg, en het verhogen van arbeidsproductiviteit. Specifiek richt de HIS Brabant zich o.a. op capaciteitsproblemen in de zorg, wat momenteel resulteert in minder tijd per cliënt/patiënt. Andere thema’s waar aan wordt gewerkt tijdens de verschillende trainingen en werksessies zijn de lagere instroom in zorgprogramma’s, meer aandacht voor medewerkers, scholing en digi-vaardigheden. Onder leiding van vaardige coaches en inspirerende gastsprekers worden de deelnemers meegenomen in een intensief en concreet leertraject, om zich te ontwikkelen tot de innovatieleiders waar de zorg naar vraagt. Luckt ondersteunt GGzE in de organisatie van deze opleiding. Van programmamanagement, tot communicatiestrategie, tot logistieke vraagstukken.

Ontwikkelpaden

Interne en externe ontwikkelingen binnen de GGZ zorgen ervoor dat instellingen steeds kritischer gaan kijken naar de kwaliteit van de door hun geboden behandeling en de wijze waarop deze wordt georganiseerd. GGzE heeft een passend antwoord op de uitdagende veranderingen binnen de GGZ gevonden in ontwikkelpaden. Een ontwikkelpad is een systematische aanpak waarbinnen de behandeling samen met de cliënt wordt vormgegeven met als doel het realiseren van de behandeldoelen van de cliënt binnen een beoogd behandeleffect en gestelde inkoopkaders. Door middel van ontwikkelpaden maakt GGzE de transitie van ‘leveren van zorg’ aan de cliënt naar ‘mogelijk maken van ontwikkeling’ van de cliënt mogelijk. Daarnaast hoopt GGzE een kostenreductie te bewerkstelligen door de inhoudelijke maatregelen binnen de paden, zoals inzet van e-health en groepsbehandeling. Luckt ondersteunt de GGzE door het in kaart brengen van de ontwikkelpaden, het bundelen van deze paden in een overzichtelijk schema en het ondersteunen bij de implementatie van de ontwikkelpaden in de praktijk.

VR Hub voor GGZ

Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR) worden gezien als nieuwe (media)technieken die veel impact gaan hebben op de samenleving. De GGzE wil in een vroeg stadium de mogelijkheid creëren om ervaringen op te doen met VR, AR en MR binnen diverse zorgpaden. Zo hopen zij te leren waar de toegevoegde waarde van de nieuwe techniek voor GGzE als zorgverlener ligt. Daarom heeft GGzE een VR Hub voor GGZ ingericht. De VR Hub is een fysieke ruimte om VR- en AR-toepassingen voor de diverse GGZ-domeinen op efficiëntie en effectiviteit te verkennen. In co-creatie/samenwerking met start-ups, bedrijven en kennisinstellingen zullen professionals, cliënten en hun naasten in de VR Hub tot nieuwe ideeën komen. Deze ideeën kunnen zij in korte experimenten uitproberen. Interactieve workshops zullen bijdragen aan bewustwording van de mogelijkheden die deze nieuwe techniek biedt. Luckt is mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van de VR Hub alsmede de uitvoer van de werkzaamheden binnen de VR Hub.