Close

Positieve gezondheid bij Buitenplaats de Poel

Portfolio

Zorg dichtbij huis

Transformatie naar positieve gezondheid integreren in het werkproces bij Buitenplaats de Poel

Buitenplaats de Poel

De zorg staat onder druk. Toegankelijke, efficiënte en betaalbare zorg. Dat vinden we bij Luckt belangrijk. Voor onszelf, voor onze naasten en voor de samenleving als geheel. Als we niets doen dreigt de zorg onbetaalbaar te worden. We moeten dus met elkaar aan de slag om de zorg toekomstbestendig te maken. Kortom, toegankelijke, goede en betaalbare zorg vraagt om actie en transformatie. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) stelt de overheid, de markt, de kenniscentra en de burger om radicaal anders te kijken naar de hoe we met elkaar de zorg organiseren. Buitenplaats de Poel, hieronder nader beschreven, is een uniek bedrijf dat een voorbeeld is van een good practice; hoe je zorg echt anders kan organiseren.

Buitenplaats de Poel is een kleinschalig zorgorganisatie dat ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouderen met een ondersteuningsvraag gericht op het actief kunnen participeren in het dagelijks leven. Dit wil zeggen: wonen, werken, school en ontspanning.

Buitenplaats de Poel heeft de ambitie Positieve Gezondheid te integreren in de werkwijze van werknemers, zodat Positieve Gezondheid als basis fungeert voor alle elementen in de organisatie. De IZA biedt hiervoor heldere uitgangspunten om de zorg echt anders in de basis te organiseren, dichtbij huis, integraal werken en domein overstijgend samenwerken.

Luckt begeleidt en coördineert het transformatieproces van Buitenplaats de Poel van de huidige werkwijze naar een integrale werkwijze waarin Positieve Gezondheid nog beter verankerd en geborgd is. In een periode van een halfjaar ondersteunt Luckt bij het bewust maken van de eigen werkwijze van werknemers, het maken van een praktische vertaalslag van kennismaking naar handelen van werknemers vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid, het uitdragen van Positieve Gezondheid naar externe partijen en het verder brengen van Positieve Gezondheid van intramurale zorg naar ambulante zorg. Luckt begeleidt de transformatie door middel van vervulling van de rol als supervisor en critical friend. Daar waar de ander stopt, gaat Luckt door.

Dit uit zich bijvoorbeeld in de volgende werkzaamheden;

  • Het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de transformatie;
  • Organiseren van de kick-off;
  • Het creëren van een toename aan bewustzijn van medewerkers met betrekking tot hun zingeving ten opzichte van hun werkwijze en begeleidingsstijl in relatie tot deelnemers;
  • De eerste integratie van positieve gezondheid in de werkwijze door middel van vaste contactmomenten tussen werknemers onderling (buddygesprekken, teamoverleggen en netwerkgroepen);
  • Samenwerking in de regio met ketenpartners;
  • Een concreet voorstel voor een integraal plan in het EPD;
  • Verbetering van rapportages.